20 marca 2022 – dr hab. inż. Alicja Kicińska, prof. AGH, została powołana na Członka Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, na kadencję 2022-2027.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

 • Alicja Kicińska
  Alicja Kicińska
  prof. dr hab. inż.
Alicja Kicińska
prof. dr hab. inż.
imię

Alicja

nazwisko

Kicińska

tytuł naukowy

prof. dr hab. inż.

piastowane stanowiska i funkcje pełnione w życiu AGH
 • profesor
 • koordynator umowy międzynarodowej w ramach programu Erasmus pomiędzy AGH a University of Minho
 • kierownik zespołu badawczego „Środowisko i Człowiek”
 • koordynator współpracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych oraz dydaktycznych pomiędzy Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH a Spółką Sądeckie Wodociągi Sp. z.o.o.
adres e-mail kicinska@agh.edu.pl
numer pokoju

A-0, p. 227

numer telefonu

126173370

prowadzone wykłady

Gleboznawstwo i ochrona gleb, Substancje szkodliwe w środowisku, Zanieczyszczenia przemysłowe w środowisku.

prowadzone ćwiczenia projektowe, laboratoryjne, zajęcia warsztatowe

Substancje szkodliwe w środowisku, Zanieczyszczenia przemysłowe w środowisku, Seminarium dyplomowe.

dyscyplina, specjalność naukowa
 • Inżynieria środowiska, Górnictwo i Energetyka,
 • Geochemia środowiska, Ochrona środowiska, Geologia Podstawowa.
opis zainteresowań i prowadzonych badań naukowych

Główne zainteresowania badawcze:

 • wykorzystanie geowskaźników do oceny ryzyka środowiskowego,
 • ocena ryzyka ekologicznego oraz ryzyka zdrowotnego na obszarach poddanych silnej antropopresji,
 • geochemiczne przemiany obszarów cennych przyrodniczo,
 • analityka fizykochemiczna i transformacja odpadów metalurgicznych.
najważniejsze osiągnięcia naukowe

Wskaźniki bibliometryczne: (wg Web of Science, stan na 19.09.2022r.)

 • Liczba publikacji – 35
 • Liczba cytowań – 385
 • Indeks Hirscha – 13

Nagrody za osiągnięcia naukowe:

 • Laureatka dwukrotna konkursu IDUB zaliczona do grona 10% najlepiej publikujących naukowców AGH
 • Indywidualna Nagroda Rektora AGH I stopnia: 2020, 2021
 • Indywidualna Nagroda Rektora AGH II stopnia: 2016, 2019
 • Indywidualna Nagroda Rektora AGH III stopnia: 2012, 2017, 2018
 • Zespołowa Nagroda Rektora AGH III stopnia: 2006
 • Srebrny Medal Stanisława Staszica dla wzorowego Absolwenta Uczelni AGH (1994)

Inne:

 • członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody
 • przewodnicząca KNG PAN Oddział w Krakowie
 • członek Krakowskiego Oddziału PTG
 • członek Komisji Geoinformatyki PAU
 • członek Komisji Oceny Gleb i ich użytkowania PTG
 • członek zespołu redakcyjnego czasopisma Ecological Engineering & Environmental Technology oraz Polish Journal of Materials and Environmental Engineering
 • Topical Advisory Panel Member w czasopismach (JCR) Forest, Minerals
 • redaktor gościnny dwóch SI w czasopismach (JCR) International Journal of Environmental Research and Public Health oraz Water
 • członek kapituły konkursowej Eco Hestia Spa
 • członek Zewnętrzny Komitetu Doradczego jednostki badawczej NARODOWEJ FUNDACJI NAUKI I TECHNIKI (Portugalia)
udział w grantach, projektach naukowych

(wybrane)

 • MineTalc. Backfill Mining Optimisation for Low- and Medium- Strength Deposits, w ramach Knowledge and Innovation Community EIT Raw Materials, Fundusze Europejskie.
 • Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy. Fundusze Europejskie – w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
 • Renesans świadomości ekologicznej. Realizowany przez Stowarzyszenie Partnerstwo – Dialog – Współpraca, Centrum Standardów Ekologicznych. Komponent II – Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój. Projekt finansowany przez: Islandię, Liechtenstein i Norwegię, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru.
 • Projekt badawczy finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska: Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce (obejmujący wybrane geologiczne stanowiska dokumentacyjne. Nr: 655/2004/Wn-06/FG-go-tx/D.
 • Projekt badawczy finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska: Katalog geologicznych stanowisk dokumentacyjnych i obiektów geoturystycznych.
Publikacje https://bpp.agh.edu.pl/autor/kicinska-alicja-05039
https://orcid.org/0000-0003-2725-7319
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25629587900