Katedra Ochrony Środowiska – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Katedry Ochrony Środowiska WGGiOŚ AGH.

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-20

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • nie wszystkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi mają swoją tekstową alternatywę – § 1.1.1,
 • nie wszystkie prezentowane treści są przedstawiane z zachowaniem odpowiedniego, minimalnego kontrastu – § 1.4.3,
 • rozmiar tekstu nie może może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających – § 1.4.4,
 • nie wszystkie prezentowane treści są przedstawiane z zachowaniem odpowiedniego, maksymalnego kontrastu – § 1.4.6,
 • treść może nie być prezentowana bez utraty informacji lub funkcjonalności, bez konieczności przewijania, strony nie dopasowują się do szerokości ekranu urządzenia końcowego użytkownika – § 1.4.10,
 • elementy nietekstowe nie posiadają posiadają odpowiedniego minimalnego współczxynnika kontrastu – § 1.4.11,
 • elementy tekstowe mogą nie posiadać odpowiednich znaczników określacjących : wysokość linii, odstępów między akapitami, odstępów między literami, odstępów między wyrazami – § 1.4.12,
 • nie wszystkie elementy strony są dostępne przy użyciu samej klawiatury – § 2.1.1,
 • tytuły stron nie posiadają znaczników opisujących ich cel zawartość – § 2.4.2,
 • niektóre elementy mogą nie zachowywać właściwej kolejności podczas sekwencyjnej nawigacji – § 2.4.3,
 • nie wszystkie linki wystarczająco informują o ich przeznaczeniu – § 2.4.4,
 • nagłówki i etykiety mogą nie posiadać elementów opisujących temat lub cel treści. – § 2.4.6,
 • interfejs strony podczas nawigacji klawiaturą może nie mieć stałego wyróżnienia – § 2.4.7,
 • nie wszystkie elementy strony są zgodne obsługą gestów – § 2.5.1,
 • nie wszystkie elementy strony posiadają spójną nawigację i identyfikację – § 3.2.3, § 3.2.4,
 • nie wszystkie elementy strony spełniają kryterium poprawności kodu – § 4.1.1,
 • nie wszystkie elementy użyte na stronie (znaczniki, atrybuty, wartości) są użyte zgodnie ze specyfikacją – § 4.1.2,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi dnia: 2022-09-27
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
Jadwiga Cyrana.
E-mail: jcyrana@agh.edu.pl
Telefon: +48 126172571

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:
Dyrektor Administracyjny WGGIOŚ AGH
Adres: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
E-mail: jrp@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-32-54
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku znajduje się przy Alei Mickiewicza 30. Przy wejściu do budynku znajdują się schody (7 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dla osób poruszających się na wózkach dostosowano wejście z tyłu budynku od strony północnego dziedzińca, gdzie zlokalizowana jest winda do budynku. Przy wejściu i wyjściu z dziedzińca zainstalowane są domofony w celu kontaktu z portiernią w przypadku zamkniętej bramy. Osoby z niepełnosprawnością nie dostaną się do portierni – brak spoziomowanej komunikacji pomiędzy kondygnacją –1 i portiernią (6 stopni) oraz kondygnacją 0 i portiernią (16 stopni).

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. W części komunikacyjnej nie występują różnice poziomów, z wyjątkiem dojścia do portierni.

Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, z wyjątkiem dojścia do pomieszczeń nr 380-383, gdzie zainstalowano podnośnik.

Budynek wyposażony jest w 3 windy osobowe:

dwie wewnętrzne poruszające się pomiędzy kondygnacjami od –1 (niski parter) do 3. piętra (–1, 0, 1, 2, 3) , częściowo dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami o wymiarach: 1,1×1,3 m. zewnętrzna, stanowiąca wejście/wyjście od strony dziedzińca północnego, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poruszająca się pomiędzy kondygnacjami od poziomu terenu na zewnątrz budynku (P) do 2. piętra (P, –1, 0, 1, 2).
Windy wyposażone są w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille’a.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku znajdują się dwie toalety dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane na pierwszym i trzecim piętrze.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu wewnętrznym, od strony wejścia (windy) dostosowanego dla osób niepełnosprawnych znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

Na parking prowadzi wjazd od ulicy Reymonta 7 (Brama Główna). Wjazd na parking ogranicza szlaban przy, którym znajduje się domofon oraz stanowisko obsługi. Istnieje możliwość ubiegania się kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika Straży AGH.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych:
Strona: bon.agh.edu.pl
E-mail: bon@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-46-30