Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://ktos.agh.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
Katedra Ochrony Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

 • Data publikacji strony internetowej:
  2014-04-02.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  2022-09-20.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Nie wszystkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi mają swoją tekstową alternatywę.
 • Nie wszystkie prezentowane treści są przedstawiane z zachowaniem odpowiedniego, minimalnego kontrastu.
 • Rozmiar tekstu nie może może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających.
 • Treść może nie być prezentowana bez utraty informacji lub funkcjonalności, bez konieczności przewijania, strony nie dopasowują się do szerokości ekranu urządzenia końcowego użytkownika.
 • Elementy nietekstowe nie posiadają posiadają odpowiedniego minimalnego współczynnika kontrastu.
 • Elementy tekstowe mogą nie posiadać odpowiednich znaczników określających: wysokość linii, odstępów między akapitami, odstępów między literami, odstępów między wyrazami.
 • Nie wszystkie elementy strony są dostępne przy użyciu samej klawiatury.
 • Tytuły stron nie posiadają znaczników opisujących ich cel zawartość.
 • Niektóre elementy mogą nie zachowywać właściwej kolejności podczas sekwencyjnej nawigacji.
 • Nie wszystkie linki wystarczająco informują o ich przeznaczeniu.
 • Nagłówki i etykiety mogą nie posiadać elementów opisujących temat lub cel treści.
 • Interfejs strony podczas nawigacji klawiaturą może nie mieć stałego wyróżnienia.
 • Nie wszystkie elementy strony są zgodne obsługą gestów.
 • Nie wszystkie elementy strony posiadają spójną nawigację i identyfikację.
 • Nie wszystkie elementy strony spełniają kryterium poprawności kodu.
 • Nie wszystkie elementy użyte na stronie (znaczniki, atrybuty, wartości) są użyte zgodnie ze specyfikacją .

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2021-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2023-12-14.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Jadwiga Cyrana,

jcyrana@agh.edu.pl
. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

+48 12 617 2571
. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Biura Rektora AGH

Adres: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

E-mail: biuro@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617-45-54

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek A-0

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Działem Dostępności AGH

Strona: https://www.dostepnosc.agh.edu.pl/

E-mail: dostepnosc@agh.edu.pl

Telefon: +48 12 617-46-30