Informacje o Katedrze Ochrony Środowiska

Katedra Ochrony Środowiska jest aktualnie najmłodszą katedrą powołaną na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Została ostatecznie zatwierdzona decyzją Senatu AGH, dnia 5 marca 2014 roku. Zalążek dzisiejszej jednostki, powstał dokładnie w roku 1993, kiedy to na wniosek 5-ciu pracowników Wydziału powołano Zakład Ochrony Środowiska. Od początku swojego istnienia pracownicy Katedry prowadzą interdyscyplinarne badania, z pogranicza mineralogii, geochemii i ochrony środowiska.

Zainteresowania badawcze pracowników Katedry Ochrony Środowiska skupiają się wokół:

  • badań geochemicznych różnorodnych komponentów środowiska, a w szczególności osadów i zawiesiny rzecznej, pyłów antropogenicznych, długookresowej migracji metali śladowych w dolinach rzecznych;
  • możliwości i sposobów ograniczania skutków działalności człowieka w dolinach rzecznych i ich renaturyzacji;
  • badań geochemicznych związanych z biogeochemicznym monitoringiem układu gleba-rośliny, fitoremediacji terenów zdegradowanych;
  • gospodarczego wykorzystana odpadów przemysłowych, utylizacji odpadów w materiałach budowlanych;
  • badań zawartości pierwiastków biogennych w nawarstwieniach historycznych miasta Krakowa;
  • badań nad przejawami działania bakterii redukujących siarkę siarczanową i strącających siarczki metali ciężkich;
  • problematyki zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym, społecznym i ekonomicznym m.in. analizy jakości środowiska, oceny oddziaływania na środowisko i wyceny środowiska;
  • monitoringu stanu środowiska gruntowo-wodnego i ochrony terenów cennych przyrodniczo.

Pracownicy Katedry Ochrony Środowiska biorą udział w pracach Grup Badawczych: